Hoc tap bac

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

Thứ hai - 20/01/2020 15:24 5853
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

                                                         THÔNG BÁO
              Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh
                                                   và Xã hội năm 2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 08/01/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, như sau:
I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định, cụ thể:
- Có bằng chuyên môn theo quy định tại mục II, Thông báo này;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II.  SỐ LƯỢNG VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA TỪNG VỊ TRÍ CẦN TUYỂN
Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 07 vị trí việc làm, cụ thể như sau:
STT Chuyên môn đào tạo cần tuyển Trình độ chuyên môn cần tuyển Số lượng cần tuyển Ghi chú
I. Bộ phận Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thuộc Phòng Người có công
1 Lưu trữ và Quản trị văn phòng Đại học trở lên 01  
2 Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng Đại học trở lên 01  
3 Xã hội học; Triết học Đại học trở lên 01  
II. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước
1 Kế toán; Tài chính – Ngân hàng Cao đẳng trở lên 01  
2 Công tác xã hội; Xã hội học Đại học trở lên 01  
3 Kinh tế Đại học trở lên 01  
4 Y sĩ đa khóa Trung cấp trở lên 01  
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước năm 2019 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 3cm x 4cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác, nếu là người đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Kết quả học tập thể hiện điểm số trung bình toàn khóa học và điểm tốt nghiệp (do trường đào tạo cấp hoặc xác nhận). Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan thẩm quyền chứng thực;
- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong vòng 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).
- 02 phong bì có dán tem và địa chỉ liên hệ.
- 02 ảnh cỡ 4cm 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
- Đối với các trường hợp hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội phải kèm theo tất cả Bản hợp đồng ký với đơn vị và bản sao Sổ bảo hiểm xã hội, kèm bản nhận xét của đơn vị về kết quả thực hiện công việc trong thời gian hợp đồng.
- Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 hồ sơ dự tuyển.
2. Không nhận những hồ sơ sau đây
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng qui định.
V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2:
a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
VI. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+Người hưởng chính sách như thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ.
2. Cách xác định người trúng tuyển
- Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục V của Thông báo này cộng với điểm ưu tiên bằng nhau thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1, Mục VI trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.
- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
Thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể mức thu lệ phí xét tuyển là: 500.000 đồng/thí sinh.
VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 20/02/2020;
- Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến: Trong tháng 3 năm 2020.
2. Địa điểm
- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 829, quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 829, quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thông báo này được đăng trên Báo Bình Phước, trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: sldtbxh.binhphuoc.gov.vn và niêm yết tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 829, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc liên hệ số điện thoại: 0271.3885.321 gặp ông Đỗ Ngọc Thanh trong giờ hành chính.
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây