Hoc tap bac

Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước: 20 xã ở cấp độ 4

Thứ năm - 09/12/2021 07:43

 Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 4092/UBND-KGVX về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 8/12/2021.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, tỉnh có 2 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 là thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. 9 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, các huyện: Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.

Đối với cấp xã, tỉnh có 29 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 25 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

37 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Tân Đồng, Tiến Thành, Tiến Hưng(Đồng Xoài); Phước Bình (Phước Long); An Lộc (thị xã Bình Long); thị trấn Lộc Ninh, Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Thái (huyện Lộc Ninh); Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến (huyện Bù Đốp), Thanh An, An Khương, Tân Lợi, Minh Tâm, Đồng Nơ, Tân Hiệp (huyện Hớn Quản); Tân Phú, Tân Hưng, Thuận Phú, Tân Hòa, Tân Lập, Đồng Tiến, Tân Tiến (huyện Đồng Phú); Bom Bo, Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng); thị trấn Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Long, Nha Bích (huyện Chơn Thành); Phước Tân, Bù Nho (Phú Riềng).

20 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương, Thanh Phú (thị xã Bình Long); Đức Hạnh, Đa Kia (huyện Bù Gia Mập); Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh); Tân Khai, Tân Hưng, Phước An (huyện Hớn Quản); Đức Phong (huyện Bù Đăng); Tân Phước (huyện Đồng Phú); Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Từ ngày 08/12/2021)
         
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Phạm vi tỉnh   x    
Phạm vi huyện (11) 0 2 9 0
Phạm vi xã (111) 29 25 37 20
 
Đơn vị hành chính TT Tên xã/phường Cấp độ dịch
TOÀN TỈNH     Cấp 2
1. Thành phố Đồng Xoài     Cấp 3
  1 Phường Tân Phú Cấp 2
  2 Phường Tân Đồng Cấp 3
  3 Phường Tân Bình Cấp 2
  4 Phường Tân Xuân Cấp 2
  5 Phường Tân Thiện Cấp 2
  6 Xã Tân Thành Cấp 1
  7 Phường Tiến Thành Cấp 3
  8 Xã Tiến Hưng Cấp 3
2. Thị xã Phước Long     Cấp 2
  1 Phường Thác Mơ Cấp 2
  2 Phường Long Thủy Cấp 1
  3 Phường Phước Bình Cấp 3
  4 Phường Long Phước Cấp 2
  5 Phường Sơn Giang Cấp 1
  6 Xã Long Giang Cấp 2
  7 Xã Phước Tín Cấp 1
3.Thị xã Bình Long     Cấp 3
  1 Phường Hưng Chiến Cấp 4
  2 Phường An Lộc Cấp 3
  3 Phường Phú Thịnh Cấp 4
  4 Phường Phú Đức Cấp 4
  5 Xã Thanh Lương Cấp 4
  6 Xã Thanh Phú Cấp 4
4. Huyện Bù Gia Mập     Cấp 3
  1 Xã Bù Gia Mập Cấp 1
  2 Xã Đak Ơ Cấp 1
  3 Xã Đức Hạnh Cấp 4
  4 Xã Phú Văn Cấp 2
  5 Xã Đa Kia Cấp 4
  6 Xã Phước Minh Cấp 1
  7 Xã Bình Thắng Cấp 1
  8 Xã Phú Nghĩa Cấp 1
5. Huyện Lộc Ninh     Cấp 3
  1 Thị trấn Lộc Ninh Cấp 3
  2 Xã Lộc Hòa Cấp 4
  3 Xã Lộc An Cấp 2
  4 Xã Lộc Tấn Cấp 4
  5 Xã Lộc Thạnh Cấp 4
  6 Xã Lộc Hiệp Cấp 1
  7 Xã Lộc Thiện Cấp 4
  8 Xã Lộc Thuận Cấp 3
  9 Xã Lộc Quang Cấp 2
  10 Xã Lộc Phú Cấp 1
  11 Xã Lộc Thành Cấp 3
  12 Xã Lộc Thái Cấp 3
  13 Xã Lộc Điền Cấp 2
  14 Xã Lộc Hưng Cấp 4
  15 Xã Lộc Thịnh Cấp 4
  16 Xã Lộc Khánh Cấp 4
6. Huyện Bù Đốp     Cấp 3
  1 Thị trấn Thanh Bình Cấp 2
  2 Xã Hưng Phước Cấp 1
  3 Xã Phước Thiện Cấp 1
  4 Xã Thiện Hưng Cấp 3
  5 Xã Thanh Hòa Cấp 3
  6 Xã Tân Thành Cấp 2
  7 Xã Tân Tiến Cấp 3
7. Huyện Hớn Quản     Cấp 3
  1 Xã Thanh An Cấp 3
  2 Xã An Khương Cấp 3
  3 Xã An Phú Cấp 2
  4 Xã Tân Lợi Cấp 3
  5 Xã Tân Hưng Cấp 4
  6 Xã Minh Đức Cấp 2
  7 Xã Minh Tâm Cấp 3
  8 Xã Phước An Cấp 4
  9 Xã Thanh Bình Cấp 2
  10 Thị trấn Tân Khai Cấp 4
  11 Xã Đồng Nơ Cấp 3
  12 Xã Tân Hiệp Cấp 3
  13 Xã Tân Quan Cấp 2
8. Huyện Đồng Phú     Cấp 3
  1 Thị trấn Tân Phú Cấp 3
  2 Xã Thuận Lợi Cấp 2
  3 Xã Đồng Tâm Cấp 1
  4 Xã Tân Phước Cấp 4
  5 Xã Tân Hưng Cấp 3
  6 Xã Tân Lợi Cấp 1
  7 Xã Tân Lập Cấp 3
  8 Xã Tân Hòa Cấp 3
  9 Xã Thuận Phú Cấp 3
  10 Xã Đồng Tiến Cấp 3
  11 Xã Tân Tiến Cấp 3
9. Huyện Bù Đăng     Cấp 3
  1 Thị trấn Đức Phong Cấp 4
  2 Xã Đường 10 Cấp 1
  3 Xã Đak Nhau Cấp 1
  4 Xã Phú Sơn Cấp 1
  5 Xã Thọ Sơn Cấp 4
  6 Xã Bình Minh Cấp 1
  7 Xã Bom Bo Cấp 3
  8 Xã Minh Hưng Cấp 2
  9 Xã Đoàn Kết Cấp 1
  10 Xã Đồng Nai Cấp 1
  11 Xã Đức Liễu Cấp 3
  12 Xã Thống Nhất Cấp 3
  13 Xã Nghĩa Trung Cấp 3
  14 Xã Nghĩa Bình Cấp 1
  15 Xã Đăng Hà Cấp 1
  16 Xã Phước Sơn Cấp 2
10. Huyện Chơn Thành     Cấp 3
  1 Thị trấn Chơn Thành Cấp 3
  2 Xã Thành Tâm Cấp 3
  3 Xã Minh Lập Cấp 2
  4 Xã Quang Minh Cấp 1
  5 Xã Minh Hưng Cấp 3
  6 Xã Minh Long Cấp 3
  7 Xã Minh Thành Cấp 3
  8 Xã Nha Bích Cấp 3
  9 Xã Minh Thắng Cấp 2
11. Huyện Phú Riềng     Cấp 2
  1 Xã Long Bình Cấp 2
  2 Xã Bình Tân Cấp 1
  3 Xã Bình Sơn Cấp 1
  4 Xã Long Hưng Cấp 1
  5 Xã Phước Tân Cấp 3
  6 Xã Bù Nho Cấp 3
  7 Xã Long Hà Cấp 1
  8 Xã Long Tân Cấp 2
  9 Xã Phú Trung Cấp 1
  10 Xã Phú Riềng Cấp 2

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây