Hoc tap bac

Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước: 20 xã ở cấp độ 4

Thứ năm - 09/12/2021 07:43

 Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 4092/UBND-KGVX về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 8/12/2021.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, tỉnh có 2 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 là thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. 9 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, các huyện: Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.

Đối với cấp xã, tỉnh có 29 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 25 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

37 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Tân Đồng, Tiến Thành, Tiến Hưng(Đồng Xoài); Phước Bình (Phước Long); An Lộc (thị xã Bình Long); thị trấn Lộc Ninh, Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Thái (huyện Lộc Ninh); Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến (huyện Bù Đốp), Thanh An, An Khương, Tân Lợi, Minh Tâm, Đồng Nơ, Tân Hiệp (huyện Hớn Quản); Tân Phú, Tân Hưng, Thuận Phú, Tân Hòa, Tân Lập, Đồng Tiến, Tân Tiến (huyện Đồng Phú); Bom Bo, Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng); thị trấn Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Long, Nha Bích (huyện Chơn Thành); Phước Tân, Bù Nho (Phú Riềng).

20 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương, Thanh Phú (thị xã Bình Long); Đức Hạnh, Đa Kia (huyện Bù Gia Mập); Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh); Tân Khai, Tân Hưng, Phước An (huyện Hớn Quản); Đức Phong (huyện Bù Đăng); Tân Phước (huyện Đồng Phú); Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Từ ngày 08/12/2021)
         
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Phạm vi tỉnh   x    
Phạm vi huyện (11) 0 2 9 0
Phạm vi xã (111) 29 25 37 20
 
Đơn vị hành chính TT Tên xã/phường Cấp độ dịch
TOÀN TỈNH     Cấp 2
1. Thành phố Đồng Xoài     Cấp 3
  1 Phường Tân Phú Cấp 2
  2 Phường Tân Đồng Cấp 3
  3 Phường Tân Bình Cấp 2
  4 Phường Tân Xuân Cấp 2
  5 Phường Tân Thiện Cấp 2
  6 Xã Tân Thành Cấp 1
  7 Phường Tiến Thành Cấp 3
  8 Xã Tiến Hưng Cấp 3
2. Thị xã Phước Long     Cấp 2
  1 Phường Thác Mơ Cấp 2
  2 Phường Long Thủy Cấp 1
  3 Phường Phước Bình Cấp 3
  4 Phường Long Phước Cấp 2
  5 Phường Sơn Giang Cấp 1
  6 Xã Long Giang Cấp 2
  7 Xã Phước Tín Cấp 1
3.Thị xã Bình Long     Cấp 3
  1 Phường Hưng Chiến Cấp 4
  2 Phường An Lộc Cấp 3
  3 Phường Phú Thịnh Cấp 4
  4 Phường Phú Đức Cấp 4
  5 Xã Thanh Lương Cấp 4
  6 Xã Thanh Phú Cấp 4
4. Huyện Bù Gia Mập     Cấp 3
  1 Xã Bù Gia Mập Cấp 1
  2 Xã Đak Ơ Cấp 1
  3 Xã Đức Hạnh Cấp 4
  4 Xã Phú Văn Cấp 2
  5 Xã Đa Kia Cấp 4
  6 Xã Phước Minh Cấp 1
  7 Xã Bình Thắng Cấp 1
  8 Xã Phú Nghĩa Cấp 1
5. Huyện Lộc Ninh     Cấp 3
  1 Thị trấn Lộc Ninh Cấp 3
  2 Xã Lộc Hòa Cấp 4
  3 Xã Lộc An Cấp 2
  4 Xã Lộc Tấn Cấp 4
  5 Xã Lộc Thạnh Cấp 4
  6 Xã Lộc Hiệp Cấp 1
  7 Xã Lộc Thiện Cấp 4
  8 Xã Lộc Thuận Cấp 3
  9 Xã Lộc Quang Cấp 2
  10 Xã Lộc Phú Cấp 1
  11 Xã Lộc Thành Cấp 3
  12 Xã Lộc Thái Cấp 3
  13 Xã Lộc Điền Cấp 2
  14 Xã Lộc Hưng Cấp 4
  15 Xã Lộc Thịnh Cấp 4
  16 Xã Lộc Khánh Cấp 4
6. Huyện Bù Đốp     Cấp 3
  1 Thị trấn Thanh Bình Cấp 2
  2 Xã Hưng Phước Cấp 1
  3 Xã Phước Thiện Cấp 1
  4 Xã Thiện Hưng Cấp 3
  5 Xã Thanh Hòa Cấp 3
  6 Xã Tân Thành Cấp 2
  7 Xã Tân Tiến Cấp 3
7. Huyện Hớn Quản     Cấp 3
  1 Xã Thanh An Cấp 3
  2 Xã An Khương Cấp 3
  3 Xã An Phú Cấp 2
  4 Xã Tân Lợi Cấp 3
  5 Xã Tân Hưng Cấp 4
  6 Xã Minh Đức Cấp 2
  7 Xã Minh Tâm Cấp 3
  8 Xã Phước An Cấp 4
  9 Xã Thanh Bình Cấp 2
  10 Thị trấn Tân Khai Cấp 4
  11 Xã Đồng Nơ Cấp 3
  12 Xã Tân Hiệp Cấp 3
  13 Xã Tân Quan Cấp 2
8. Huyện Đồng Phú     Cấp 3
  1 Thị trấn Tân Phú Cấp 3
  2 Xã Thuận Lợi Cấp 2
  3 Xã Đồng Tâm Cấp 1
  4 Xã Tân Phước Cấp 4
  5 Xã Tân Hưng Cấp 3
  6 Xã Tân Lợi Cấp 1
  7 Xã Tân Lập Cấp 3
  8 Xã Tân Hòa Cấp 3
  9 Xã Thuận Phú Cấp 3
  10 Xã Đồng Tiến Cấp 3
  11 Xã Tân Tiến Cấp 3
9. Huyện Bù Đăng     Cấp 3
  1 Thị trấn Đức Phong Cấp 4
  2 Xã Đường 10 Cấp 1
  3 Xã Đak Nhau Cấp 1
  4 Xã Phú Sơn Cấp 1
  5 Xã Thọ Sơn Cấp 4
  6 Xã Bình Minh Cấp 1
  7 Xã Bom Bo Cấp 3
  8 Xã Minh Hưng Cấp 2
  9 Xã Đoàn Kết Cấp 1
  10 Xã Đồng Nai Cấp 1
  11 Xã Đức Liễu Cấp 3
  12 Xã Thống Nhất Cấp 3
  13 Xã Nghĩa Trung Cấp 3
  14 Xã Nghĩa Bình Cấp 1
  15 Xã Đăng Hà Cấp 1
  16 Xã Phước Sơn Cấp 2
10. Huyện Chơn Thành     Cấp 3
  1 Thị trấn Chơn Thành Cấp 3
  2 Xã Thành Tâm Cấp 3
  3 Xã Minh Lập Cấp 2
  4 Xã Quang Minh Cấp 1
  5 Xã Minh Hưng Cấp 3
  6 Xã Minh Long Cấp 3
  7 Xã Minh Thành Cấp 3
  8 Xã Nha Bích Cấp 3
  9 Xã Minh Thắng Cấp 2
11. Huyện Phú Riềng     Cấp 2
  1 Xã Long Bình Cấp 2
  2 Xã Bình Tân Cấp 1
  3 Xã Bình Sơn Cấp 1
  4 Xã Long Hưng Cấp 1
  5 Xã Phước Tân Cấp 3
  6 Xã Bù Nho Cấp 3
  7 Xã Long Hà Cấp 1
  8 Xã Long Tân Cấp 2
  9 Xã Phú Trung Cấp 1
  10 Xã Phú Riềng Cấp 2

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Giải thể Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Giải thể Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Ngày ban hành: 25/05/2022

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 25/05/2022

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 25/05/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 25/05/2022

Triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025

Triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025

Ngày ban hành: 25/05/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Công điện về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 25/05/2022

Xây dựng TT để cập nhật các nội dung tại Quyết định 4043/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 và Quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10/11/2021

Xây dựng TT để cập nhật các nội dung tại Quyết định 4043/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 và Quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10/11/2021

Ngày ban hành: 23/05/2022

Phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG

Phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG

Ngày ban hành: 22/05/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

Giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

Ngày ban hành: 20/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 21/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 21/5/2022)

Ngày ban hành: 20/05/2022

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Ngày ban hành: 19/05/2022

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Ngày ban hành: 19/05/2022

Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Ngày ban hành: 18/05/2022

Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 18/05/2022

Thực hiện Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 18/05/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 17/05/2022

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Ngày ban hành: 17/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Ngày ban hành: 16/05/2022

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/05/2022

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày ban hành: 13/05/2022

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 12/05/2022

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 11/05/2022

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Ngày ban hành: 11/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 08/05/2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 06/05/2022

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Ngày ban hành: 06/05/2022

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Ngày ban hành: 29/04/2022

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/04/2022

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Ngày ban hành: 27/04/2022

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Ngày ban hành: 25/04/2022

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Ngày ban hành: 22/04/2022

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Ngày ban hành: 21/04/2022

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 20/04/2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Ngày ban hành: 20/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 15/04/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây