Hoc tap bac

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Chủ nhật - 10/10/2021 08:55 2102
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-SNV ngày 06/10/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021, như sau:
1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
2. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước năm 2021 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí cần tuyển
(Theo bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo)
4. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
4.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
4.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
a) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
b) Thang điểm: 100 điểm.
c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
5. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại mục 4.2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đôi viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
5.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
6.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho một vị trí việc làm (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
6.2. Không nhận hồ sơ đối với các trường hợp: hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng qui định.
7. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển
8.1. Thời gian
a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 10/11/2021;
b) Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến: Trong tháng 11 năm 2021.
8.2. Địa điểm
a) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
b) Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông báo này được đăng trên Báo Bình Phước, Trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: sldtbxh.binhphuoc.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Số 829, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại 0271.3885.321 (gặp ông Đỗ Ngọc Thanh trong giờ hành chính).
          Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021./.
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây