Hoc tap bac

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai - 27/09/2021 10:40
 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND
ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số
05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh  triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh,
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.
Tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh qua đó góp phần duy trì ổn định các hoạt động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sẳn sàng cho phát triển kinh tế - xã hội khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra.
Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian cụ thể để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao nhất.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
    1. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đơn vị
    Triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã phân công cho các thành viên Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở theo Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại đơn vị phù hợp với tình hình mới.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy, Lãnh đạo cơ quan, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng, chống dịch trong nội bộ. Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định phòng, chống dịch để xảy ra và làm lây lan dịch bệnh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc để hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc khi làm việc. Đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường điện tử, thay đổi cách thức làm việc phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (hội nghị trực tuyến, họp trực tuyến, họp không giấy, chữ ký số, xử lý  văn bản trên môi trường điện tử...). Tăng cường rà soát thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh.
          - Ban Giám đốc Sở, các thành viên Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thực hiện: thường xuyên.
- Văn phòng Sở tham mưu xây dựng phương án phòng chống dịch tại đơn vị. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.
2. Tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nắm tình hình người dân Bình Phước thật sự khó khăn cần hỗ trợ đang ở tại các tỉnh, thành phố có dịch bùng phát mạnh để tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.
Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, cập nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Trên cơ sở tình hình thực tế, đề xuất mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp các đối tượng được trợ cấp khi gặp khó khăn.
- Phòng Lao động việc làm chủ trì đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Thời gian hoàn thành từng đợt theo quy định tại Công văn số 1173/SLĐTBXH – LĐVL ngày 13/7/2021.
- Phòng Quản lý Lĩnh vực xã hội chủ trì đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người dân Bình Phước thật sự khó khăn đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai theo Công văn số 2642/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh và các chính sách khác có liên quan. Thời gian hoàn thành từng đợt theo tình hình phát sinh cụ thể.
          3. Xây dựng kế hoạch thu hút lao động khi dịch bệnh được kiểm soát
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút, phát triển nguồn lao động, phục vụ sản xuất sau giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm mục đích thu hút tối đa, toàn diện nguồn lực lao động trong tỉnh; tranh thủ nguồn lực ngoài tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp để nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất. Chú trọng tham mưu, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trong thời gian phòng, chống dịch nhằm ổn định mối quan hệ lao động; giữ chân người lao động trở lại làm việc sau giãn cách; tạo việc làmthu hút lao động mới từ trong và ngoài tỉnh; hạn chế tố đa tình trạng thiếu hụt nguồn lao động phục vụ sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế.
             - Phòng Lao động việc làm chủ trì tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút, phát triển nguồn lao động, phục vụ sản xuất sau giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.
          4. Thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm.
          Tổ chức cho 100% viên chức, người lao động tại các đơn vị và đối tượng đang quản lý tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội tiêm chủng vác xin phòng Covid-19. Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng phòng chống dịch bệnh trong các đơn vị có quản lý đối tượng theo hướng dẫn của Bộ y tế, và chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào nơi ở của đối tượng đang quản lý.
          Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và thực hiện phương án phòng chống dịch phù hợp, đúng theo hướng dẫn về “Các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị” tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế.
          - Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp đăng ký tiêm chủng vác xin ngừa Covid - 19 cho viên chức, người lao động và đối tượng tại các đơn vị. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch phân bổ của Văn phòng Điều phối tiêm chủng vác xin tỉnh;
          - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng phương án phòng chống dịch  tại đơn vị gửi Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.
         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ triển khai công tác phòng, chống dịch dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các nội dung theo lĩnh vực được giao tại  Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.
2. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/05/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây